Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Program ZB NOB Velenje organiziranje, seznanjanje, umeščanje, obveščanje, varovanje...

Združenje ima svoj program dela, ki zajema zlasti:

 • skrb za veterane,
 • organizacijo spominskih in drugih prireditev,
 • varstvo kulturne dediščine narodnoosvobodilnega boja,
 • umeščanje spomenikov in drugih obeležij NOB v izobraževalne programe in turistične destinacije,
 • seznanjanje javnosti s pomenom in vrednotami NOB oziroma odporništva,
 • zavračanje zgodovinsko netočnih, zlonamernih interpretacij NOB ali povojnega socialističnega družbenega razvoja.

Napovednik programa nalog za leto 2017

JAVNE PROSLAVE

Pohod XIV. divizije - pri spomeniku v Paki pri Velenju - 17. 2. 2017 ob 15.00 uri.
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Šalek Gorica Paka  

Prihod XIV. divizije - pri spominski plošči na osnovni šoli v Cirkovcah – 17. 2. 2017 ob 16.30 uri.
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Škale  

Preboj XIV. divizije - pri spomeniku v Osreških pečeh - 18. 2. 2017 ob 11.00 uri.
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Ravne      

Boj XIV. divizije in smrt K. D. Kajuha - pohod in nato proslava pri spomeniku v Zavodnjah - 18. 2. 2017 ob 14.00 uri.
Organizator je ZB NOB Velenje in Občinska organizacija Socialnih demokratov Šoštanj.  

Večer ob kresu in partizanskih pesmih - Gorica pri Šoštanju - 27. april 2017.
Organizator je Občinska organizacija Socialnih demokratov Šoštanj in KO ZB Šoštanj  

Osrednja proslava ob obletnici podpisa  pogodbe o kapitulaciji fašizma v jugovzhodni Evropi - pri spominski sobi v Topolšici - 9. maj 2017.
Organizator je ZB NOB Velenje .    

Pohod ob spominskih obeležjih in družabno srečanje borcev in simpatizerjev NOB pri Domu krajanov v Kavčah –  junij 2017.
Organizator je KO ZB Podkraj-Kavče in ZB NOB Velenje  

Proslava v spomin padlim borcem  - Skorno nad Šoštanjem -  25. 6. 2017.
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Skorno Florjan 

Proslava v spomin na ustanovitev Šaleške čete – Podgorje pri Šoštanju – 1. julij 2017.
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Šoštanj    

Proslava pri spomeniku padlih partizanov - Petelinjek pri Vinski gori  - maj 2017.
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Vinska gora 

Tradicionalno »Srečanje borcev, planincev , Brigadirjev in drugih  veteranskih organizacij na Graški Gori – gori jurišev – 26. avgusta 2017 ob 11.00 uri.
Organizator je ZB NOB Velenje  . 

Spominska slovesnost v spomin na osvoboditev mesta Šoštanj – pri centralnem spomeniku v Šoštanju  -  oktober 2017.
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Šoštanj     

Spominska svečanost in srečanje sorodnikov padlih partizanov pri spominski plošči – Skorno nad Šmartnim ob Paki – 31. oktober 2017.
Organizator je ZB NOB Velenje in KO ZB Šmartno ob Paki  

KOMEMORACIJE OB 1. NOVEMBRU

Vse komemoracije bo izvedlo območno ZB NOB Velenje skupaj s tistimi KO ZB kjer spominske svečanosti potekajo, razen pri osrednji žalni slovesnosti, kjer pa sodelujemo z Mestno občino Velenje. Za vse grobove in spominska obeležja skupaj nabavimo sveče in cvetje, grobove in obeležja pa KO ZB predhodno uredijo. Žalne slovesnosti bodo potekale od 25. 10. do 1. 11. 2015, na vseh pa sodelujejo otroci iz osnovnih šol.

 1. Pokopališče v Šmartnem pri Velenju      - pri spomeniku padlih borcev ;
 2. Zdraviliški park v Topolšici   - pri spominski plošči pri spominski sobi ;
 3. Staro Velenje   - pri spomeniku talcev ;
 4. V Šembricu pri Velenju – pri spomeniku padlih borcev VDV brigade ;
 5. V Paki pri Velenju   - pri spomeniku padlega partizana Blagotinška ;
 6. Šalek pri Velenju   - pri spomeniku padlim v vojni pri gasilskem domu ;
 7. V Pesju pri domu krajanov  - pri spomeniku padlim partizanom ;
 8. V Vinski gori   - pri centralnem spomeniku žrtev fašizma ;
 9. V Škalah  - pri spomeniku pri osnovni šoli ;
 10. Šentilj pri Velenju   -  pri spomeniku pri domu krajanov ;
 11. Plešivec pri Velenju   - pri partizanskem spomeniku na pokopališču;
 12. V Kavčah pri Velenju  - pri spominski plošči za padle v NOB pri domu krajanov ;
 13. V Šoštanju  - pred centralnim spomenikom padlih borcev v NOB na Trgu svobode;
 14. V Ravnah pri Šoštanju – pri spomeniku pri Ploštajnerju v spodnjih Ravnah ;
 15. V Šmartnem ob Paki – pri centralnem spomeniku padlih borcev;
 16. V Lokovici pri Šoštanju  - pred spominsko ploščo na gasilskem domu ;
 17. Velenje – na Titovem trgu pri spomeniku »Onemele puške«. To je osrednja slovesnost. , ki je posvečena vsem 668 padlim borcem in drugim žrtvam fašizma v Šaleški dolini. 

Na območju združenja imamo 34 spomenikov, 23 grobov in grobišč, 46 spominskih plošč , skupaj  103 spominska obeležja.

PREDVIDENE MEDNARODNE DEJAVNOSTI 

 1. ZB NOB Velenje bomo aktivno sodelovali  pri izvedbi nekaterih  proslav na Avstrijskem koroškem z Zvezo Koroških partizanov (Komelj, Železna Kapla……) in  z zvezo Antifašistov  Bosne in Hercegovine (Igmanski marš ) ter z Zvezo borcev Hrvaške (Kumrovec) 
 2. Komisija za internirance, taboriščnike in ukradene otroke se že vsa povojna leta udeležuje in sodeluje pri organizaciji spominske slovesnosti oz. proslave v taborišču Mauthhausen, na Podljubelju in v Grazu. 

POSEBNI PROJEKTI

 1. Pripravljali  in izdajali bomo  lastno glasilo »Šaleški upornik« trikrat letno v nakladi 1200 izvodov. Glasilo je namenjeno obveščanju članstva in drugih za ZB NOB pomembnih oseb o našem delu, o raznih zgodovinskih dogodkih in o umrlih članih ZB. 

Izvršni odbor ZB NOB Velenje

Program dela ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (v nadaljnjem besedilu Zveza) bo v svojih organih in delovnih telesih ter v tesnem sodelovanju z združenji in drugimi kolektivnimi člani, ki se v njej združujejo, tudi v letu 2015 izvajala svoje aktivnosti na podlagi Statuta, Programskih usmeritev, sprejetih aktov Zveze v skladu z Ustavo Republike Slovenije in njenimi zakoni. Zveza bo neposredno in preko kolektivnih članov (društev in združenj) uresničevala naloge v javnem interesu pri ohranjanju vrednot NOB, ustavno varovanih zakonskih pravic vojnih veteranov, pravic žrtev vojnega nasilja ter na področju vojnih grobišč in spominskih znamenj. Pri tem se bo kot doslej javno odzivala ob pomembnejših družbenih vprašanjih, povezanih z vrednotami NOB, pri udejanjanju svojega osnovnega poslanstva, ki pomeni ohranjanje, razvijanje in vključevanje vrednot in dosežkov NOB v življenju državljanov Slovenije in v mednarodnem prostoru. ZZB se bo v prihodnje odzivala tudi ob širših družbenih in političnih vprašanjih in problmih, ki zadevajo predvsem članstvo in varovanje skupnih in posamičnih pravic članov ZB, prav tako pa tudi ob vprašanjih, ki zadevajo širši krog državljanov, predvsem ogroženih družbenih skupin, ki zaslužijo posebno varstvo in skrb ter odziv vseh naprednih družbenih sil. Pri tem se bo ZB priključila vsem naprednim pobudam za izboljšanje položaja posameznika in za izboljšanje položaja vseh državljanov. Svoje delovanje na teh področjih bo ZB udejanjala doma in v tujini v okviru svojih možnosti.
Nadaljevali bomo z dosedanjo prakso posvetov vodstva Zveze pri združenjih in njihovih organizacijskih enotah na terenu. Ob širši udeležbi članstva bomo v obliki razprav in polemike celovito seznanjali članstvo z razmerami in oblikovanjem stališč Zveze ter nadaljevali z izobraževanjem funkcionarjev, ki potrebujejo znanje na posameznih področjih za uspešno izvajanje dejavnosti v okviru nalog Zveze pri vključevanju v družbeno življenje. To obliko dela bomo v težkih razmerah krepili z večjo  udeležbo članov vodstva Zveze, pokrajinskih predsednikov in lanov delovnih teles Zveze na sejah in pri drugih dogodkih na terenu.

Pri uresničevanju svojih nalog bo Zveza sodelovala z Državnim zborom RS, Državnim svetom RS, z Vlado in ministrstvi Republike Slovenije, z Generalštabom in poveljstvi Slovenske vojske, javnimi zavodi, lokalnimi skupnostmi, z Ustanovo Franc Rozman-Stane, združenji in gibanji ter sorodnimi organizacijami civilne družbe.
Aktivno bomo sodelovali pri delovanju Koordinacije domoljubnih in veteranskih združenj Slovenije, ki jo sestavljajo Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza policijskih veteranskih društev Sever, Društvo TIGR, Zveza društev Rudolfa Maistra, Zveza častnikov Slovenije, Zveza društev Moris. Sodelovali bomo tudi z Društvom izgnancev Slovenije, Društvom ukradenih otrok ter z upokojenskimi, sindikalnimi in drugimi organizacijami v zadevah skupnega interesa. Pri uresničevanju svojega poslanstva in pri doseganju pomembnih družbenih ciljev bomo navezovali stike in sodelovali tudi z drugimi pomembnimi subjekti družbe in države, kot so politične stranke, univerze, inštituti in podjetja.

Posebno pozornost in aktivnosti bomo izvajali na področju mednarodnega sodelovanja tako v stikih z veleposlaništvi tujih držav v Sloveniji, kot prek veleposlaništev RS v tujini ter prek veteranskih in drugih civilnih organizacij in združenj.

Zveza bo kot pomemben del civilne družbe spremljala delovanje državnih institucij na gospodarskem, političnem, kulturnem, izobraževalnem in razvojnem področju.

Povzeto: revija Sporočila, št.12,dec.2014 in seje glavnega odbora 18.12.2014


ZB NOB Velenje
Kopališka cesta 3
3320 Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
ČLAN
Včlani se v ZB NOB Velenje

Želite postati naša članica ali naš član? Veseli bomo, če boste pristopili v naše vrste!

ZB NOB Velenje
Krajevne organizacije
Podrobneje
Obeležja ZB NOB Velenje
Spominska obeležja
Podrobneje
Napovednik dogodkov ZB NOB Velenje
Napovednik dogodkov
Podrobneje
Novice ZB NOB Velenje
Novice in objave
Podrobneje