Hitri kontakt

ZB NOB Velenje
+386 (0)51 659 933
+386 (0)3 587 08 73
borci@velenje.si

ZZB NOB Slovenije

Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (s kratico ZZB NOB Slovenije, ali organizacija ZB Slovenije) je ena najštevilčnejših civilnodružbenih organizacij v Sloveniji...
VSTOPI

Statut združenja borcev za vrednote NOB Velenje  

V skladu z določbami Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) in Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11) je Skupščina Združenja borcev za vrednote NOB Velenje na svojem zasedanju dne 1. junija 2021 sprejela

STATUT
ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NARODNOOSVOBODILNEGA BOJA VELENJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta statut določa pravila delovanja članov Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Velenje, ki deluje na območju Mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: Združenje), ime in sedež združenja, namen in cilje delovanja, naloge, zagotavljanje javnosti dela, pogoje in način včlanjevanja in prenehanja članstva, pravice in obveznosti članov, način organiziranja in delovanja ter razpolaganja s premoženjem združenja. 

2. člen

Združenje je samostojno, domoljubno, nepridobitno in neprofitno društvo, v katerega se z namenom uresničevanja skupnih interesov prostovoljno združujejo borci in drugi udeleženci narodnoosvobodilnega boja ter druge osebe, ki imajo pozitiven odnos do vrednot narodnoosvobodilnega boja 1941 – 1945 in obsojajo vsakršen pojav nacifašistične ideologije.
Združenje je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu v skladu s svojimi programskimi temelji. Namen delovanja združenja ni pridobivanje dobička. Delovanje združenja je javno in temelji na enakopravnosti članov.

3. člen

Ime združenja je »Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Velenje«.
Sedež združenja je v Velenju, Kopališka 3.
Kratica združenja je: Združenje NOB Velenje.
Združenje predstavlja in zastopa predsednik združenja, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik ali sekretar združenja v okviru danih pooblastil.
Združenje je član Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov, vojnih grobišč in žrtev vojnega nasilja. Združenje praznuje državni praznik 27. april - Dan upora proti okupatorju tudi kot praznik ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda in kot svoj praznik.

4. člen

Žig združenja je okrogle oblike s premerom 3 cm. Ob robu je napis: Združenje borcev za vrednote NOB Velenje. V sredini žiga je znak Zveze borcev za vrednote NOB Slovenije, ki izraža simbole narodno osvobodilnega boja: slovensko nacionalno zastavo, Triglav, Jadran, Osvobodilno fronto, peterokrako zvezdo, lipove liste in letnici 1941 – 1945.

5. člen

Združenje ima svoj prapor, ki ga sestavlja slovenska nacionalna zastava na eni strani, na drugi pa izraženi simboli iz 4. člena. Praporu je pripet trak, na katerem je izpisano ime združenja. Drog prapora je rdeče barve. Na vrhu je peterokraka zvezda.
Prapor združenja se lahko uporablja na spominskih prireditvah, ki jih organizirajo združenja borcev za vrednote NOB, na dogovorjenih državnih proslavah ter na drugih javnih prireditvah sorodnih organizacij, kadar tako sodelovanje ni v nasprotju s cilji in nameni združenja. Prapor se uporablja tudi na spominskih komemoracijah in pogrebnih svečanostih za umrlimi člani združenja.
Prapor združenja varuje, vzdržuje in nosi praporščak ali njegov namestnik, ki ju določi izvršni odbor združenja. O sodelovanju praporščaka s praporom na prireditvah odloča predsednik združenja, če je ta odsoten, pa podpredsednik združenja.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZDRUŽENJA

6. člen

Namen organiziranja ter delovanja združenja temelji na tradicijah slovenskega odporništva, v boju za narodni obstoj, svobodo in samostojnost, ki se je najneposredneje in najdoslednejše izrazilo v boju za severno mejo 1918 - 1919, v narodnoosvobodilnem boju Slovenije 1941 - 1945 in v osamosvojitveni vojni leta 1991. Združenje si bo prizadevalo za ohranjanje tovariških vezi ter gojilo in utrjevalo svobodoljubna, uporniška, protinacifašistična izročila slovenskega naroda, vrednote solidarnosti, enakopravnosti, humanosti, socialne pravičnosti in se zavzemalo za vsestranski razvoj domoljubne zavesti državljanov, še posebej mladine.

Cilji združenja so:
-    skrbeti za ohranjanje, razumevanje in posredovanje zgodovinske resnice o narodnoosvobodilnem boju Slovenije 1941-1945 in vseh demokratičnih pridobitvah tega boja ter se odzivati na poskuse njihovega razvrednotenja;
-    zavzemati se za mir in varnost ter za demokratični razvoj družbe in države;
-    gojiti vzajemno solidarnost, humane medsebojne odnose in tovarištvo, spodbujati in razvijati razne oblike prostovoljne in družbene pomoči ter skrbi za ostarele, bolne in onemogle borce, vojne invalide in druge člane;
-    skrbeti za ohranjanje in varovanje ter izboljševanja zdravstvenega in socialnega varstva svojega članstva;
-    spodbujati in organizirati zaznamovanje pomembnejših obletnic in zgodovinskih dogodkov iz časa NOB Slovenije ter drugih obdobij slovenskega uporništva;
-    sodelovati s pristojnimi organi na lokalni in državni ravni za vzdrževanje pomnikov, spominskih obeležij in grobišč NOB;
-    spodbujati in podpirati raziskovalno, zgodovinopisno ter  spominsko-pričevalno delo, muzejske in spomeniško varstvene dejavnosti, umetniško ustvarjalnost, kulturno ter razvedrilno in športno-rekreacijsko dejavnost, navezano na tematiko NOB Slovenije ter drugih obdobij slovenskega uporništva;
-    pomagati članom združenja pri uveljavljanju pravic na podlagi zakonov in drugih predpisov (pravice vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja);
-    ohranjati in podpirati glasili Svobodno besedo in Šaleški upornik, namenjeni celovitemu in objektivnemu informiranju javnosti in podpirati tudi druge založniške dejavnosti v zvezi s tematiko NOB Slovenije in slovenskega uporništva;
-    aktivno sodelovati s programsko sorodnimi veteranskimi organizacijami in drugimi organizacijami civilne družbe doma in v tujini.

7. člen

Za uresničevanje ciljev Združenje opravlja naslednje naloge:
-    priprava in organizacija komemoracij, proslav, prireditev, seminarjev, kulturnih dogodkov, praznovanj, in dejavnosti povezanih z dediščino NOB;
-    priprava in izvedba okroglih miz ter raznih promocijskih dogodkov;
-    organizacija strokovnih izobraževanj, posvetov, sestankov;
-    izdajanje strokovne literature, knjig, brošur, spletnih in elektronskih publikacij;
-    uporabljanje sodobnih medijskih poti in družabnih omrežij za komuniciranje z javnostjo;
-    izdajanje glasila Šaleški upornik in drugih priložnostnih publikacij, spominskih značk ter podobnih dejavnosti kot spominsko pričevalno delo;
-    sodeluje z državnimi ter območnimi organi in organizacijami pri ohranjanju dediščine NOB;
-    redno skrbi za vzdrževanje spominskih obeležij in pomnikov NOB in za grobišča ter grobove padlih in umrlih borcev in udeležencev NOB;
-    koordinira delo članov združenja na lokalnem in območnem nivoju;
-    načrtuje strateške aktivnosti v zvezi z ohranjanjem dediščine NOB;
-    skrbi za pravice vojnih veteranov, žrtev vojnega nasilja in nekdanje taboriščnike;
-    opravlja druge naloge, pomembne za ohranjanje dediščine NOB.

8. člen 

Združenje sodeluje na območju občine s pristojnimi organi lokalnih skupnostih ter s krajevnimi skupnostmi in drugimi ožjimi deli občin na vseh tistih področjih, ki so pomembna za uresničevanje namena in ciljev Združenja ter s pristojnim organom upravne enote za področje vojnih veteranov, invalidov in žrtev vojnega nasilja.
Združenje sodeluje tudi z drugimi društvi, ustanovami in organizacijami pri projektih in aktivnostih, ki so v skupnem interesu in v skladu s programskimi usmeritvami združenja v Republiki Sloveniji in v tujini.

III. ČLANSTVO V ZDRUŽENJU, NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI

9. člen

Član združenja je poleg udeležencev NOB in žrtev okupatorjevega nasilja lahko vsaka polnoletna oseba, ki pisno izrazi željo postati član krajevne ali mladinske organizacije, sprejme ta statut ter spoštuje vrednote NOB, se zavzema za ohranjanje zgodovinske resnice in spomina ter skrbi za pomnike NOB.
Za sprejem v članstvo je pristojna krajevna ali mladinska organizacija združenja, praviloma po kraju stalnega prebivališča, lahko pa katerakoli druga krajevna organizacija.
Kandidat za članstvo izpolni pisno pristopno izjavo, ki vsebuje osnovne osebne podatke (datum rojstva in kontaktne podatke). Varstvo osebnih podatkov je določeno s predpisi o varovanju podatkov.
Na podlagi podpisane pristopne izjave se novo sprejetega člana vpiše v evidenco članstva, ki jo vodi sekretar združenja.
Vsak član ima člansko izkaznico. Obliko in vsebino članske izkaznice določa pristojni organ Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Člansko izkaznico podpisuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik združenja. 

10. člen

Član združenja uresničuje svoje pravice in dolžnosti s tem, da:
-    deluje v skladu z določbami tega statuta;
-    sodeluje pri delovanju združenja oz. njegovih organizacijskih oblikah dela, oziroma v krajevni organizaciji ali mladinski organizaciji;
-    je obveščen o delu združenja;
-    sam ali preko izvoljenih delegatov sodeluje pri odločanju o društvenih zadevah;
-    voli in je lahko izvoljen v vse organe združenja;
-    lahko dobi strokovno pomoč združenja pri uveljavljanju pravic, ki izhajajo iz posebnega zakonskega varstva udeležencev NOB ali so povezane s članstvom v združenju;
-    plačuje članarino in ima pravico do vpogleda v finančno in materialno poslovanje združenja.

11. člen

Članstvo v združenju preneha z izstopom, z izključitvijo ali s smrtjo. Šteje se, da je član izstopil iz združenja, ko poda pristojni krajevni organizaciji pisno izjavo o izstopu.
Iz članstva združenja se izključi člana, za katerega se ugotovi, da krši ta statut ali zavestno deluje proti interesom združenja in tako ruši ugled združenja. Iz članstva se izključi člana, če kljub opominu ni poravnal letne članarine. Sklep o izključitvi sprejme izvršni odbor združenja in mora biti obrazložen. Na sklep o izključitvi je dovoljen ugovor na Skupščino združenja v roku 30 dni od prejema sklepa.

12. člen

Združenje ima tudi častne člane, ki lahko postanejo osebe, ki imajo izredne zasluge pri uresničevanju ciljev Združenja. Častni člani so hkrati redni člani in imajo enake pravice in dolžnosti, oproščeni pa so plačila članarine.

IV.  JAVNOST DELA IN NAČIN OBVEŠČANJA

13. člen

Delo združenja in njegovih organov je javno.
Združenje na svoje dogodke vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja in druge osebe, ki izkažejo interes ter o svojem delu obvešča širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja, spletnih strani in socialnih omrežij, glasil Svobodna beseda in Šaleški upornik ter drugih priložnostnih publikacij in  z drugimi informacijami.
Združenje obvešča svoje člane z objavljanjem vabil, povzetkov zapisnikov ter drugih informacij. Zapisniki in drugi dokumenti vseh organov združenja so dostopni na vpogled vsem članom združenja.
Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje informacij je odgovoren predsednik združenja oz. podpredsednik, ki ga nadomešča ali ga predsednik za to pooblasti. 

V. NAČELA ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJA 

1. Krajevna organizacija

14. člen

Temeljna oblika delovanja članov združenja je Krajevna organizacija, ki jo združenje lahko ustanovi kot notranji organizacijski del združenja za območje ene ali več krajevnih skupnosti, naselij ali ulic na predlog najmanj petih članov, ki imajo stalno prebivališče na območju, za katerega je ustanovljena. Krajevna organizacija ni pravna oseba in mora delovati v skladu s statutom združenja.
Krajevna organizacija uporablja pri svojem delovanju naslednje ime: Združenje borcev za vrednote NOB Velenje – Krajevna organizacija (ime krajevne skupnosti, naselja ali ulice), ki ga določi združenje. Krajevna organizacija ima svoj žig, ki je okrogle oblike z imenom združenja ob robu, z znakom iz 4. člena in imenom krajevne organizacije.

Naloge Krajevne organizacije so:
-    sodelovanje pri uresničevanju skupnih nalog združenja;
-    organiziranje različnih srečanj, proslav ob občinskih oziroma krajevnih praznikih in drugih oblik družabnega življenja članov združenja;
-    organiziranje in dajanje pomoči bolnim članom, obiskovanje in pomoč članom, ki so v domovih za starejše občane;
-    skrb za vzdrževanje in urejanje spominskih obeležij, grobov padlih borcev NOB in spominskih znamenj;
-    volitve delegatov v Skupščino združenja;
-    pobiranje članarine in drugih prispevkov članov;
-    opravljanje drugih nalog, ki ji jih po dogovoru poveri v izvajanje združenje.

15. člen

Najvišji organ Krajevne organizacije je zbor članov, ki se sestane najmanj enkrat letno, obvezno pa pred sklicem Skupščine združenja.
Delegati Krajevne organizacije, ki jih izvoli zbor članov so zavezani, da sklepe in stališča svojih članov zastopajo na Skupščini združenja, o sprejetih stališčih in sklepih Skupščine pa morajo poročati v Krajevni organizaciji.

16. člen

Člani Krajevne organizacije izvolijo predsednika, ki zastopa krajevno organizacijo, namestnika predsednika ter blagajnika, ki vodi blagajniške naloge krajevne organizacije. Krajevne organizacije z večjim številom članstva izvolijo upravni odbor kot organ Krajevne organizacije ter po potrebi tajnika, ki opravlja operativno tehnične in organizacijske naloge.
Finančno in materialno poslovanje Krajevne organizacije poteka preko transakcijskega računa združenja, odprtega pri banki, s postavko Krajevne organizacije. Krajevna organizacija vodi knjigo prejemkov in izdatkov. Finančne listine podpisuje predsednik ali blagajnik Krajevne organizacije. Za finančno poslovanje sta odgovorna predsednik in blagajnik Krajevne organizacije.

2. Mladinska organizacija

17. člen

Na predlog treh krajevnih organizacij se na ravni združenja ustanovi ali ukine mladinska organizacija, kamor se lahko vključijo mladi člani združenja v starosti od 18 do 29 let. Za njeno delovanje in organiziranost se smiselno uporabljajo določila kot za krajevno organizacijo. 

3. Druge oblike povezovanja in organiziranja

18. člen

Člani združenja se zaradi uveljavljanja skupnih interesov in ciljev lahko povezujejo in delujejo kot interesne oblike delovanja združenja (npr. spominske enote…), ki pa nimajo statusa pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom in navodili združenja. 

4. Organi združenja

19. člen

Organi Združenja so:
-    skupščina,
-    izvršni odbor,
-    predsednik, eden ali več podpredsednikov in sekretar;
-    nadzorni odbor.
Predsednik, podpredsedniki in sekretar združenja so hkrati tudi predsednik, podpredsednik ter sekretar izvršnega odbora združenja.
Mandat vseh organov, funkcionarjev in delovnih teles je štiri leta. Mandat izvoljenih članov organov in funkcionarjev se lahko ponovi. Za svoje delo so odgovorni skupščini. 

20. člen

Skupščina kot zbor članov združenja je najvišji organ združenja. Pravice in dolžnosti člana skupščine imajo delegati krajevnih organizacij, mladinske organizacije,  predsednik, člani izvršnega odbora, podpredsedniki ter sekretar združenja.
Ključ za izvolitev delegatov določi izvršni odbor združenja glede na število članov posamezne krajevne organizacije ter mladinske organizacije s tem, da mora imeti vsaka najmanj enega delegata.
Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno, vsako četrto leto pa zaseda kot volilna Skupščina. Skupščina se lahko sestaja tudi na korespondenčnih, izrednih in slavnostnih sejah. Sklep o sklicu Skupščine sprejme izvršni odbor najmanj 20 dni pred zasedanjem. Način delovanja določi skupščina s poslovnikom. 

21. člen

Pristojnosti skupščine:
-    določa smernice za delovanje združenja in sprejme letni program svojega delovanja;
-    sprejema poročilo o delovanju in finančno-materialnem poslovanju združenja;
-    sprejema finančni načrt in potrjuje letno poročilo (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili);
-    sprejema poročilo nadzornega odbora o poslovanju združenja;
-    obravnava in sprejema stališča o družbenih in drugih aktualnih vprašanjih, ki so povezana z zgodovinskimi dejstvi o NOB in v zvezi s spoštljivim odnosom do partizanskega boja ter do njegovih udeležencev;
-    odloča o ustanovitvi in prenehanju delovanja krajevne organizacije, mladinske organizacije in interesnih združenj;
-    sprejme Statut združenja, njegove spremembe in dopolnitve ter interne akte o poslovanju Združenja;
-    obravnava in ocenjuje delo organov ter krajevnih organizacij, mladinske organizacije in interesnih združenj ter jim daje pobude za njihovo delovanje;
-    obravnava in sprejme sklep o včlanitvi Združenja v Zvezo združenj borcev za vrednote NOB Slovenije in odloča o povezovanju z drugimi zvezami ali sorodnimi društvi;
-    odloča o pridobivanju in odtujevanju nepremičnega premoženja združenja;
-    voli predsednika, podpredsednike in sekretarja, člane izvršnega ter nadzornega odbora in jih na lastno pobudo ali njihovo željo razrešuje;
-    izvoli nadomestnega člana izvršnega in nadzornega odbora, če dotedanjemu članu preneha funkcija;
-    podeljuje priznanja in pohvale združenja ter imenuje častne člane združenja;
-    sprejema pravilnik o disciplinskih postopkih ter odloča o pritožbah zoper odločitve organov združenja, o izključitvi člana ter drugih disciplinskih ukrepih na drugi stopnji; 
-    odloča o prenehanju delovanja združenja;
-    opravlja druge naloge v skladu z določbami zakona in z določbami tega Statuta.

22. člen

Skupščino skliče po sklepu izvršnega odbora predsednik ali po njegovem pooblastilu podpredsednik po navadni ali elektronski pošti vsaj 15 dni pred sejo skupščine. Člani skupščine lahko svoje predloge za obravnavo na seji posredujejo najkasneje do 5 dni pred sklicem seje skupščine.
Izredno zasedanje skupščine skliče izvršni odbor na zahtevo najmanj 1/5 delegatov skupščine, na zahtevo nadzornega odbora ali po sklepu izvršnega odbora. Izvršni odbor je dolžan sklicati skupščino v 30 dneh po sprejemu zahteve upravičenega predlagatelja. Če tega ne stori, jo skliče predlagatelj sam. Sklic izrednega zasedanja skupščine mora biti vsem delegatom najavljen z vabilom, dnevnim redom in ustreznim gradivom najmanj 7 dni pred zasedanjem. Na izrednem zasedanju se razpravlja in sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana.

23. člen

Skupščina veljavno sklepa, če sta navzoči najmanj 2/3 delegatov. Če ob napovedanem začetku zasedanja skupščina ni sklepčna, se začetek zasedanja odloži za 15 minut, potem skupščina lahko veljavno sklepa, če je prisotnih 1/3 delegatov.
Sklepe Skupščina sprejema z večino glasov navzočih delegatov. O predlogih sklepov se glasuje javno. Glasovanje pa je tajno, če to zahteva večina delegatov.

24. člen

Volitve predsednika, enega ali več podpredsednikov, sekretarja in članov izvršnega ter nadzornega odbora združenja so tajne,  delegati pa se lahko z večino glasov na samem zasedanju odločijo za javno glasovanje.
Izvoljeni so kandidati za katere je glasovala večina navzočih delegatov. Za navedene funkcije ali člane organov je lahko predlagan vsak član združenja.
Kandidate predlaga izvršni odbor na podlagi poprej izvedenega kandidacijskega postopka. Kandidatno listo pa lahko delegatke in delegati skupščine dopolnijo na sami skupščini. O vsaki morebitni dopolnitvi kandidatne liste se glasuje ločeno. Delegati skupščine potrdijo kandidatne liste z glasovanjem.  

25. člen

Delo skupščine vodi predsednik delovnega predsedstva. Člane delovnega predsedstva, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in potrebna delovna telesa skupščine izvolijo delegati na samem zasedanju. O delu se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overovatelja.

26. člen 

Izvršni odbor je izvršilni organ združenja, ki ima 9 do 21 članov. Poleg voljenih članov so po funkciji člani tudi predsednik, podpredsedniki in sekretar združenja. Za svoje delo odgovarja Skupščini.
Pristojnosti izvršnega odbora:
-    sklicuje Skupščino, pripravlja predloge gradiv za seje Skupščine in skrbi za uresničevanje sklepov in drugih aktov Skupščine;
-    zagotavlja uresničevanje Statuta, programov dela, finančnega načrta in zaključnega računa;
-    sprejema stališča in javne izjave ob pomembnih konkretnih družbeno-političnih vprašanjih v državi in v tujini, če te zadevajo NOB Slovenije in delovanje združenja;
-    usklajuje in usmerja delo krajevnih organizacij, mladinske organizacije in spominske enote;
-    organizira sodelovanje z drugimi združenji borcev za vrednote NOB, s sorodnimi društvi in organizacijami, z organi lokalnih skupnostmi in z državnimi organi;
-    ustanavlja delovna telesa odbora in druge oblike interesnega organiziranja, jim določi delovna področja in imenuje njihove člane;
-    razporeja tista finančna sredstva v okviru finančnega načrta, ki niso tekoče finančne obveznosti združenja;
-    upravlja s premoženjem združenja;
-    predlaga Krajevnim organizacijam in mladinski organizaciji najnižjo enotno letno članarino na člana, usklajeno z združenjem in Zvezo ter odloča o delitvenem razmerju sredstev pridobljenih s članarino;
-    sklene pogodbo ali drug pravni akt, s katerim se v skladu z zakonom urejajo delovna razmerja v strokovni službi združenja;
-    imenuje praporščaka združenja in njegovega namestnika;
-    odloča o izključitvi člana in drugih disciplinskih ukrepih na prvi stopnji;
-    opravlja druge naloge združenja, ki so izvršilne narave ali po pooblastilu Skupščine.
Za svoje delo sprejme Poslovnik o delu izvršnega odbora in njegovih delovnih teles.

27. člen

Izvršni odbor uresničuje naloge na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik združenja ali po njegovi odločitvi pooblaščeni podpredsednik. Izvršni odbor se sestaja po potrebi. Pri pripravi gradiva za seje pomaga predsedniku sekretar združenja ali ustrezna strokovna služba združenja.
Za veljavno odločanje in sprejemanje sklepov je potrebna navzočnost več kot polovice članov. Sklepi se sprejemajo z večino glasov prisotnih. O sejah se vodi zapisnik.
Če član ne more več opravljati svojih dolžnosti, lahko izvršni odbor začasno povabi k sodelovanju novega člana, ki opravlja to funkcijo do odločitve in potrditve o njegovem članstvu v izvršnem odboru na prvi naslednji Skupščini.

28. člen

Predsednik združenja predstavlja in zastopa združenje. Predsednik skupaj z izvršnim odborom odgovarja za vsebinsko delovanje združenja v skladu z njegovimi nameni in cilji ter za finančno in materialno poslovanje. Odgovoren je za zakonito delovanje združenja v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.  
Predsednik lahko za izvajanje nalog pooblasti katerega od podpredsednikov, za zastopanje pred sodišči in drugimi organi pa ustreznega strokovnjaka.

29. člen

Podpredsednik združenja pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. V primeru predsednikove odsotnosti ali bolezni pa ga nadomešča in opravlja njegove naloge podpredsednik, katerega pooblasti predsednik.  

30. člen

Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku in skupščini združenja. Skrbi za koordinacijo med organi združenja, pripravlja predloge gradiv, vodi evidenco članov, vodi zapisnike sej organov, skrbi za uresničevanje sklepov organov združenja in za zakonitost poslovanja ter opravlja druge naloge po naročilu predsednika in po sklepih organov združenja.

31. člen

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika. Seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. O seji nadzornega odbora se vodi zapisnik.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani nobenega drugega organa združenja, lahko pa sodelujejo na sejah vseh organov, vendar brez pravice odločanja.
Nadzorni odbor spremlja in nadzira zakonitost dela organov združenja in pri tem najmanj enkrat letno pregleda celotno materialno in finančno poslovanje. Sklepe sprejema z večino glasov vseh članov. O delu in ugotovitvah poroča izvršnemu odboru in skupščini. 

5. Strokovna služba 

32. člen

Na podlagi odločitve izvršnega odbora lahko za  opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih del združenje zaposli stalne ali občasne strokovne sodelavce.

VI. PREMOŽENJE TER MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

33. člen

Sredstva, s katerimi razpolaga združenje, se zagotavljajo:
-    s članarino;
-    iz sredstev proračuna Republike Slovenije, proračuna Mestne občine Velenje in občin Šoštanj in Šmartno ob Paki za naloge, ki jih opravljajo združenje in njeni člani v javnem interesu;
-    s prostovoljnimi prispevki, prispevki sponzorjev in donatorjev;
-    s prihodki iz stvarnega premoženja;
-    z drugimi prihodki.
Članarina predstavlja vir prihodka združenja, ki je namenjen za financiranje vseh ravni organiziranosti.
Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med člane združenja je nična. 

34. člen

Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s predpisi, ki veljajo za društva. Enkrat letno inventurna komisija ugotavlja stanje materialno-tehničnih sredstev.
Združenje mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje poleg osnovnih podatkov bilanco stanja, podatke iz poslovnega izida, dodatne podatke k izkazu poslovnega izida, izjavo ter pojasnila k izkazom in poslovno poročilo.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik združenja, v njegovi odsotnosti pa pooblaščeni podpredsednik. Finančno poslovanje vodi sekretar, lahko ga vodi tudi pogodbeno dogovorjen računovodski servis, finančno poslovanje krajevnih organizacij vodi blagajnik, ki ga imenuje odbor krajevne organizacije. 

35. člen

Opravljanje funkcij v organih združenja je praviloma brezplačno.
Člani organov združenja in praporščaki imajo pravico do povrnitve stroškov prevoza, če je le ta vezan na opravljanje funkcije v organu združenja.

VII. PRIZNANJA

36. člen

Združenje lahko podeljuje posameznikom ali organizacijam priznanja za prizadevno delo ali za posebne  dosežke na področjih delovanja združenja. Združenje podeljuje tudi jubilejna priznanja in častne nazive. Priznanja podeljuje skupščina na predlog izvršnega odbora združenja. 

VIII. PREHODNA IN KONČNI  DOLOČBI

37. člen

Združenje preneha delovati, če se število članov zmanjša na enega, če se za to odločita 2/3 članov združenja, s spojitvijo k drugemu združenju,  s pripojitvijo k drugemu združenju ali s stečajem.
Sklep o prenehanju združenja sprejme Skupščina združenja. V primeru prenehanja se proračunska sredstva vrnejo proračunom Mestne občine Velenje in občinam Šoštanj ter Šmartno ob Paki, ostalo premoženje pa se prenese na drugo nevladno organizacijo v javnem interesu, ki deluje z enakim ali podobnim namenom. 

38. člen

Ta Statut je sprejela Skupščina združenja na svoji seji dne 1. junija 2021 ter začne veljati s sprejemom.
Z dnem uveljavitve tega Statuta, preneha veljati Statut ZB NOB Velenje, ki je bil sprejet na skupščini 9. 5. 1997  in dopolnjen z dne 11. 6. 2007.

Velenje, 1. junij 2021                                   

Andreja KATIČ,
predsednica ZB NOB Velenje